Olvasd el a következőket!

Ha egyet értessz a céljainkkal, elolvastad az Alapszabályunkat, akkor írj egy belépési nyilatkozatot, azt juttasd el hozzánk. Hamarosan értesíteni fogunk a felvétel elbírálásáról.

Ne felejtsd!

A tagok vállalják az éves tagsági díj befizetését is. 2400 Ft/év

3. §

Az Egyesület tagjai

 

3.1 Rendes tagság

 

3.1.1 Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja, és fizeti a taggyűlés által megállapított tagdíjat. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

3.1.2 A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

 

3.1.3 Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

 

3.1.4. Az egyesületi tagság megszűnik:

 • a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével;

 • a kilépés írásbeli bejelentésével;

 • kizárással;

 • ha az Egyesület megszűnik.

 

3.1.5 Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

 

3.1.6 A Taggyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra 30 napon belül sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

 

3.1.7 A 3.16 bekezdésében megjelölt eljárásban csak azt követően hozható meg a kizárásról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

 

3.1.8 A Taggyűlés minősített határozattal, a jelenlévő a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, akit (illetve nem természetes személy tag esetében, amelynek a nyilvántartásba vett képviselőjét) a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte vagy a közügyektől eltiltotta.

 

3.1.9 A Taggyűlés által a kizárás tárgyában hozott jog- vagy alapszabály sértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben – pert indíthat a Budapest Környéki Törvényszék előtt. Pártoló tag csak érintettsége esetén jogosult keresetindításra. A perindítás a kizárásról szóló határozat végrehajtását nem gátolja, a törvényszék azonban indokolt esetben, a tag kérelmére, a keresettel támadott határozat végrehajtását felfüggesztheti.

 

3.2 Pártoló tagság

 

3.2.1 Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és egyetért az Egyesület céljaival, és annak tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. Költségvetési szerv nem lehet az Egyesület pártoló tagja.

 

3.2.2 A pártoló tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelem alapján – az Egyesület Elnöksége dönt. A pártoló tag igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, a Taggyűlésen tanácskozási joggal jogosult részt venni.

 

 

 

4. §

Tagsági jogok és kötelezettségek

 

4.1 Az Egyesület tagja jogosult:

 

 • részt venni az Egyesület rendezvényein;

 • ajánlásokat tenni az Egyesületet érintő kérdések megvitatására,

 • indítványt tenni a Taggyűlés és az Elnökség üléseinek napirendi pontjaira;

 • a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a taggyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni;

 • a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit;

 • belátása és képessége szerint az Egyesület munkájában részt venni, a kitűzött célok megvalósulását elősegíteni;

 • a pártoló tagok a jogszabályban meghatározott jogaik gyakorlása mellett jogosultak az egyesület rendezvényein részt venni, a Taggyűlés napirendi pontjaira indítványt tenni, az Egyesület tevékenységét véleményezni, a Taggyűlésen tanácskozási joggal részt venni, de a Taggyűlésen nem szavazhatnak, és nem választhatóak az Egyesület tisztségviselőjének.

 

4.2 Az Egyesület tagja köteles:

 

 • az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani;

 • az Egyesület taggyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,

 • a taggyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni;

 • tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az Egyesület céljait veszélyezteti.

 

4.3 A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

 

4.4 Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

 

5. §

Tagdíj

 

5.1 A tagdíjat évenként előre kell megfizetni, minden év január 30 napjáig, mely a tagdíj Egyesülethez való beérkezésének napjától számított 1 éves időtartamra vonatkozik. Belépő tag esetén az éves tagdíj befizetési kötelezettségnek a tagsági jelentkezéssel egyidejűleg kell eleget tenni. A tagdíj mértékét a rendes Taggyűlés határozatban rögzíti.

 

5.2 Tagdíjfizetési kötelezettség 30 napon túli késedelme

 

Amennyiben valamely tag a jelen Alapszabály értelmében meghatározott tagdíj fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, az Elnökség a tagot az elmaradt tagdíj megfizetésére 30 napos határidővel felszólítja. Amennyiben a tag az újabb határidő alatt sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, az Elnökség kezdeményezheti a tag kizárását a Taggyűlésből.