Halásztelek Összművészeti és Kulturális Egyesület

 

Alapszabálya

 

A Halásztelek Összművészeti és Kulturális Egyesület alakuló taggyűlése a Ptk. 61-64. §§, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései szerint, a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

1. §

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 

 1. Az Egyesület neve: Halásztelek Összművészeti és Kulturális Egyesület

 2. Az Egyesület székhelye: 2314 Halásztelek, Diófasor utca 93.

 3. Az Egyesület működésének földrajzi kiterjedése: Pest Megye és Budapest.

 4. Az Egyesület jogi személy

 5. Az Egyesület határozatlan időre jön létre.

 

2. §

Az Egyesület célja és tevékenysége

 

2.1 Az Egyesület meghatározása

 

A Halásztelek Összművészeti és Kulturális Egyesület alapító tagjai elsősorban Halásztelken élő- és alkotó művészemberek. Az Egyesület tevékenysége felöleli a képző-, tánc-, zene-, fotó- és iparművészet területét egyaránt. Az Egyesület a tagok életkorát, műveik témáját, koncepcióját nem határozza meg. Egyetlen stílus, művészcsoport vagy művészeti ideológia mellett sem kötelezik el magunkat.

 

Fő erő a baráti- és szellemi egység, amely a csoportjukat összetartja és képessé teszi arra, hogy a szakmai- és művészi problémákat, a nemzetiségi jellegeket és a stíluskülönbségeket összemossák. Több művészegyéniség jelenléte biztosítja a folytonosságot. Ennek megvalósulása érdekében arra törekednek, hogy egy valóban szabad szervezet jöjjön létre, hisz így tudják egymást inspirálni, és valami egészen újat létrehozni. Nem képeznek zárt csoportot, hanem az őstehetségek és a valóban tehetséges fiatalok bevonásával növelik a pártoló tagok és a munkában résztvevők számát.

 

2.2 Az Egyesület céljai

 

Az Egyesület célja, hogy egy olyan közösségi teret biztosítsanak önmaguk és a meghívott művészek részére, ahol a közös munka, gondolkodás, ismeretanyag megosztása, új és inspiráló technikák kipróbálása játssza a fő szerepet. Továbbá célja, hogy az Egyesület által szervezett programok Halásztelek kulturális életét felvirágoztassa, hidat képezve a különböző művészeti ágak és a helyi lakosság, művészeti iskolák között.

 

Az Egyesület alapvető céljai között szerepel, hogy nívós hazai kortárs művészeket ismertessen meg egymással, közös munka kapcsolatot, alkotóközösséget szervezzen Halásztelken. Az Egyesület célja az is, hogy nemzetközi kapcsolatrendszert alakítson ki, főleg a Duna partján fekvő más külföldi kulturális egyesületekkel és művésztelepekkel.

 

2.3 A Halásztelek Összművészeti és Kulturális Egyesület alaptevékenységként folytatja:

 

1. Évenként 5 napos művésztelep szervezése, lebonyolítása;

2. Kulturális programok, kiállítások szervezése, előadások szervezése;

3. Szabadiskolák, tanfolyamok, táborok szervezése;

4. Helyi gyűjtemény létrehozása, ápolása.

 

2.4 Az Egyesület kapcsolatrendszere

 

2.4.1 Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében – az Elnökség döntése szerint – együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges vagyoni eszközök biztosítása céljából a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, gazdasági társaságba tagként beléphet, nyílt alapítványhoz csatlakozhat.

 

Az Egyesület feladata, hogy folyamatosan felmérje, és megismerje azokat a területeket, amelyeken az Egyesület tagságának mozgósításával a leghatékonyabban tudja a fő célja megvalósítását elérni.

 

2.4.2 Politikával való kapcsolat: az Egyesület tartózkodik minden párttól és azok politikai tevékenységétől. Az Egyesület pártoktól független. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártot és politikai tömegmozgalmat nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

 

3. §

Az Egyesület tagjai

 

3.1 Rendes tagság

 

3.1.1 Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja, és fizeti a taggyűlés által megállapított tagdíjat. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

3.1.2 A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

 

3.1.3 Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

 

3.1.4. Az egyesületi tagság megszűnik:

 • a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével;

 • a kilépés írásbeli bejelentésével;

 • kizárással;

 • ha az Egyesület megszűnik.

 

3.1.5 Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

 

3.1.6 A Taggyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra 30 napon belül sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

 

3.1.7 A 3.16 bekezdésében megjelölt eljárásban csak azt követően hozható meg a kizárásról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

 

3.1.8 A Taggyűlés minősített határozattal, a jelenlévő a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, akit (illetve nem természetes személy tag esetében, amelynek a nyilvántartásba vett képviselőjét) a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte vagy a közügyektől eltiltotta.

 

3.1.9 A Taggyűlés által a kizárás tárgyában hozott jog- vagy alapszabály sértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben – pert indíthat a Budapest Környéki Törvényszék előtt. Pártoló tag csak érintettsége esetén jogosult keresetindításra. A perindítás a kizárásról szóló határozat végrehajtását nem gátolja, a törvényszék azonban indokolt esetben, a tag kérelmére, a keresettel támadott határozat végrehajtását felfüggesztheti.

 

3.2 Pártoló tagság

 

3.2.1 Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és egyetért az Egyesület céljaival, és annak tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. Költségvetési szerv nem lehet az Egyesület pártoló tagja.

 

3.2.2 A pártoló tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelem alapján – az Egyesület Elnöksége dönt. A pártoló tag igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, a Taggyűlésen tanácskozási joggal jogosult részt venni.

 

 

 

4. §

Tagsági jogok és kötelezettségek

 

4.1 Az Egyesület tagja jogosult:

 

 • részt venni az Egyesület rendezvényein;

 • ajánlásokat tenni az Egyesületet érintő kérdések megvitatására,

 • indítványt tenni a Taggyűlés és az Elnökség üléseinek napirendi pontjaira;

 • a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a taggyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni;

 • a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit;

 • belátása és képessége szerint az Egyesület munkájában részt venni, a kitűzött célok megvalósulását elősegíteni;

 • a pártoló tagok a jogszabályban meghatározott jogaik gyakorlása mellett jogosultak az egyesület rendezvényein részt venni, a Taggyűlés napirendi pontjaira indítványt tenni, az Egyesület tevékenységét véleményezni, a Taggyűlésen tanácskozási joggal részt venni, de a Taggyűlésen nem szavazhatnak, és nem választhatóak az Egyesület tisztségviselőjének.

 

4.2 Az Egyesület tagja köteles:

 

 • az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani;

 • az Egyesület taggyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,

 • a taggyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni;

 • tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az Egyesület céljait veszélyezteti.

 

4.3 A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

 

4.4 Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

 

5. §

Tagdíj

 

5.1 A tagdíjat évenként előre kell megfizetni, minden év január 30 napjáig, mely a tagdíj Egyesülethez való beérkezésének napjától számított 1 éves időtartamra vonatkozik. Belépő tag esetén az éves tagdíj befizetési kötelezettségnek a tagsági jelentkezéssel egyidejűleg kell eleget tenni. A tagdíj mértékét a rendes Taggyűlés határozatban rögzíti.

 

5.2 Tagdíjfizetési kötelezettség 30 napon túli késedelme

 

Amennyiben valamely tag a jelen Alapszabály értelmében meghatározott tagdíj fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, az Elnökség a tagot az elmaradt tagdíj megfizetésére 30 napos határidővel felszólítja. Amennyiben a tag az újabb határidő alatt sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, az Elnökség kezdeményezheti a tag kizárását a Taggyűlésen.

 

6. §

Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

 

6.1 Az Egyesület legfőbb szerve a Taggyűlés (7. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (8. §) irányítja és látja el.

 

6.2 Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnökségi tagok és az Elnök (9. §).

 

Az Egyesület ügyintéző szervének tagja lehet, aki

 

 • aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

 • a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és aki

 • magyar állampolgár, vagy

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

7. §

A Taggyűlés

 

7.1 A Taggyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A Taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság vagy jelen Alapszabály elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri. A Taggyűlés összehívása az Elnök feladata.

 

7.2 A taggyűlés hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az Alapszabály megállapítása, módosítása;

 2. Az éves költségvetés meghatározása, az előző év számviteli beszámolójának elfogadása;

 3. Az Elnök éves beszámolójának az elfogadása;

 4. Az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása;

 5. Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás;

 6. Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása;

 7. Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása jelen Alapszabály rendelkezései szerint;

 8. Döntés azokban az ügyekben, amit az Alapszabály a Taggyűlés hatáskörébe utal.

 

7.3 A taggyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt taggyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A taggyűlés nyilvános.

 

7.4 A Taggyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 % - a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés a határozatképtelen ülést követő 7 napon belüli időpontra az eredeti meghívóban rögzített azonos napirenddel hívható össze. A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

 

7.5 A Taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges.

 

7.6 A Taggyűlés a 2011. évi CLXXV. tv. és a 2000. évi C. tv. rendelkezései szerint készült éves beszámoló elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Az Egyesület az éves beszámolót a 2011. évi CLXXV. tv. és a 2011. évi CLXXXI. tv. rendelkezései szerint letétbe helyezi és közzéteszi, valamint a Civil Információs Portál számára elérhetővé teszi.

 

7.7 A Taggyűlés levezető elnöke az Egyesület Elnöke. Az Elnök akadályoztatása esetén az elnökségi tagok közül a Taggyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével levezető elnököt választ.

 

7.8 A taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.

 

7.9 Szavazategyenlőség a Taggyűlés levezető elnökének szavazata dönt.

 

7.10 A Taggyűlés által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a határozat tudomására jutásáról számított harminc napos jogvesztő határidőben - pert indíthat. Pártoló tag keresetindításra csak személyes érintettsége esetén jogosult. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a Budapest Környéki Törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

8. §

Az Elnökség

 

8.1 Az Egyesület vezető szerve a legalább 3 (három) tagú Elnökség, amelynek tagjait a Taggyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja. Az Elnökséget az Elnök vezeti, tagjai az elnökségi tagok és az Elnök.

 

8.2 Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon tagjai több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.

 

8.3 Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

 

8.4 Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Ha a meghívó tartalmazza a megismételt elnökségi ülés helyét és időpontját, a megismételt elnökségi ülés akkor is határozatképes az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében, ha azon az Elnökség több, mint fele jelen van. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

8.5 Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 

 1. az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.

 2. az ügyrend elfogadása,

 3. az etikai szabályok elfogadása,

 4. tagfelvétel jóváhagyása,

 5. az Elnök utasítása a taggyűlés összehívására,

 6. döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 

8.6 A Taggyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Taggyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

 

8.7 Az Elnökség által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a határozat tudomására jutásáról számított harminc napos jogvesztő határidőben - pert indíthat. Pártoló tag csak személyes érintettsége esetén jogosult a perindításra. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a Buda Környéki Törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

8.8 Az Elnök, és az Elnökség tagjainak visszahívása tárgyában a Taggyűlés dönt. A Taggyűlés a tagok egyharmadának írásbeli, indokolással ellátott indítványára veszi napirendjére az Elnök vagy bármely Elnökségi tag visszahívását. Abban az esetben, ha a Taggyűlés az Elnök vagy bármely Elnökségi tag visszahívásáról határoz, ugyanazon a Taggyűlésen törekedni kell a visszahívott tisztségviselő helyett új Elnök illetve Elnökségi tag megválasztására, ezért a szabályszerű indítványnak az új Elnök / Elnökségi tag személyére vonatkozó javaslatot is tartalmaznia kell.

 

Az Elnök, és az Elnökségi tagok visszahívása az alábbi okok alapján kezdeményezhető:

 

 • összeférhetetlenségi ok bekövetkezése;

 • az Elnökségi feladatok elhanyagolása;

 • az Egyesület által képviselt értékekkel összeegyeztethetetlen magatartás tanúsítása vagy ilyen életmód folytatása.

 

Abban az esetben, ha a Taggyűlés az Elnök / elnökségi tag visszahívásáról határoz, de bármilyen okból nem kerül sor az új Elnök / elnökségi tag egyidejű megválasztására, a Taggyűlést haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon beül ismételten össze kell hívni az új Elnök / elnökségi tag megválasztása céljából.

 

8.9 A visszahívást kimondó taggyűlési határozat ellen a 7.10 bekezdése szerint jogorvoslatnak van helye.

 

9. §

Az Elnök

 

9.1 Az Elnök a Taggyűlés által egyszerű többséggel 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

 

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

 

 • az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése;

 • a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett;

 • a Taggyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása;

 • az elnökségi ülések előkészítése és levezetése;

 • az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt;

 • éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Taggyűlés elé terjesztése;

 • egyéb Alapszabály által az Elnök hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

 

10. §

Az Egyesület működése és gazdálkodása

 

10.1 Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 

10.2 Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

 

10.3 A tagdíj összegét, befizetésének módját Taggyűlés határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

10.4 Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

10.5 Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.

 

10.6 Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, hitelt csak olyan módon vehet fel, vagy vállalhat kötelezettséget, hogy az alaptevékenységét ne veszélyeztesse.

 

10.7 Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységét.

 

10.8 Az Egyesület működése felett az Egyesület székhelye alapján illetékes ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

 

10.9 Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az Egyesület könyvvezetése egyszeres vagy kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történik. Az egyesület működéséről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről, az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérleg fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

 

10.10 Az üzleti év azonos a naptári évvel, a mérleg fordulónapja – a megszűnést kivéve - december 31. Az üzleti év csak az évközben alakulás illetve megszűnés esetén térhet el a naptári évtől. A beszámoló formáját az Egyesület által folytatott tevékenység és az összes bevétel nagysága és a könyvvezetés módja határozza meg.

 

10.11 Az Egyesület beszámolója tartalmazza:

 

 • mérleget (egyszerűsített mérleget);

 • eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést)

 • kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

 

10.12 A beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről az Elnök gondoskodik, az üzleti év mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig. Abban az esetben, ha az Egyesület saját honlapot üzemeltet, a beszámolókat a saját honlapon is közzé kell tenni, és annak folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani kell. Az Egyesület a beszámolót jelen Alapszabály, a 2011. CLXXV. tv, az annak felhatalmazása alapján kiadott egyéb jogszabályok, valamint a mindenkori számviteli tv. szerint készíti el. A beszámoló közzétételének elmulasztása az ügyészség törvényességi ellenőrzési eljárást vonja maga után.

11. §

Az Egyesület képviselete

 

11.1 Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli általános képviseleti jogkörrel.

 

11.2 Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni. Az Egyesületet az elnökségi tagok különös képviseleti jogkörük alapján, együttesen a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása tekintetében jogosultak képviselni.

 

12. §

Az Egyesület megszűnése

 

12.1 Az Egyesület megszűnik, ha az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), vagy a Taggyűlés a feloszlását (végelszámolását) kimondja, és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. A Taggyűlés nem dönthet az Egyesület feloszlatásáról, ha az Egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. Ha az Egyesület felszámolás, végelszámolás vagy kényszer végelszámolás hatálya alatt áll, vagy ha az ügyész értesítése alapján az Egyesülettel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerül sor, az Egyesület nem egyesülhet más egyesülettel.

 

12.2 Megszűnik továbbá az Egyesület, ha a bíróság feloszlatja, vagy a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik.

 

12.3 Az egyesület megszűnik, ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az Egyesület a nyilvántartásból törlésre kerül.

 

12.4 Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyont a tagok között kell szétosztani. Abban az esetben, ha a fennmaradó vagyon felosztásáról a Taggyűlés két egymást követő alkalommal nem hoz határozatot, a fennmaradó vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot, illetve annak mindenkori jogutódját illeti meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni.

 

13. §

Záró rendelkezések

 

13.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

 

13.2 Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok Halásztelken, a Hermina étterem 1. emeleti termében, (Halásztelek, Kossuth L. u. 1. szám) 2012. augusztus 10. napján tartott Taggyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.

 

13.3 Az Egyesület Alapszabályát a Budapest Környéki Törvényszék részére az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

 

Kelt: Halásztelek, 2012. augusztus hó 10.